English version bellow

Na Maker Faire Prague přijede Stefania Druga, odbornice na vzdělávání a umělou inteligenci, která bude mít prezentaci na téma „Hraní, bastlení a vynalézání s umělou inteligencí“. Přijďte si poslechnout její přednášku na hlavní pódium v sobotu 22. června od 15:00. Po tom bude od 16:00 následovat hodinový workshop (ve workshopové zóně 2), na který je třeba se zaregistrovat zde přes GoOut.

Anotace přednášky

Velkou část našeho každodenního života ovlivňuje a  přetváří umělá inteligence, přičemž jen v USA používá Alexu ve svých domovech již 47 milionů lidí a celá generace dětí vyrůstá s touto technologií. Věřím, že nejlepší způsob, jak pochopit, jak umělá inteligence funguje, je tvoření. V této přednášce vám ukáži, jak děti (7-14 let) z celého světa v současné době čtou, píší a pohrávají si s umělou inteligencí pomocí Cognimates, otevřené platformy pro vzdělávání v umělé inteligenci, kterou jsem vytvořila v MIT Media Lab. Představte si, jak můžeme změnit budoucnost učení a vytváření pomocí umělé inteligence a demokratizovat přístup ke vzdělávání v oblasti strojového učení a informatiky.

Popis wokshopu

Nejlepší způsob, jak porozumět algoritmům, které stojí za umělou inteligencí, je vytvořit si vlastní a cvičit je. Workshop Kreativní umělá inteligence se skládá ze série praktických aktivit zaměřených na využití nástrojů strojového učení pro nové způsoby tvorby her, příběhů a interakcí. Začátečníci i pokročilejší účastníci jsou vítáni. V tomto workshopu si účastníci vyzkouší vytvoření malých projektů s umělou inteligencí pomocí Cognimates. Společně budeme zkoumat sociální a etické podmínky strojového učení a zároveň se učit, jak trénovat a používat vlastní obrazové a textové klasifikátory od nuly. Příklady projektů naleznete zde http://cognimates.me/projects/

Stefania Druga je tvůrkyní Cognimates, platformy pro vzdělávání v umělé inteligenci pro rodiny, a Ph.D. studentka na University of Washington. Její výzkum v oblasti vzdělávání v umělé inteligenci začal během jejího magisterského studia ve skupině Personal Robots Group na MIT Media Lab. V současné době je také výzkumným pracovníkem (Weizenbaum research fellow) v Critical AI Lab a odborným asistentem na NYU ITP a RISD, kde vyučuje postgraduální studenty, jak využívat chytré hračky pro vzdělávání v umělé inteligenci. Spoluzakládala společnost Hackidemia, globální komunitu pro vzdělávání makerů ve 40 zemích, Afrimakers, výukovou iniciativu, která řeší globální výzvy v 10 afrických zemích a MakerCamp, globální tábory zaměřené na to, jak budovat a provozovat sdílené dílny (maker space). Během svého výzkumu v uplynulých dvou letech pozorovala v longitudinálních studiích, jak 450 dětí ze 7 zemí vyrůstá s umělou inteligencí a jak mohou získat koncepty gramotnosti v umělé inteligenci prostřednictvím kreativních vzdělávacích aktivit s otevřenou platformou pro programování umělé inteligence. Tuto platformu sama vytvořila.

Za podporu této návštěvy děkujeme Americké ambasádě.


It is our pleasure to introduce our dear guest Stefania Druga and her talk “Playing, tinkering and inventing with AI” that takes place on the main stage on Saturday, June 22, at 3:00 pm. This will be followed by a one-hour workshop (in workshop zone 2) from 4:00 pm for which you need to register here at GoOut.

Talk description:

Much of our daily life is quietly being reshaped by AI, with 47 million people already using Alexa in their homes in the USA only and an entire generation of children growing up with this technology. I believe the best way to understand how AI works is by doing. In this talk, I will show how children (7-14 years old) from all over the world are currently reading, writing and tinkering with AI using Cognimates, the open source platform for AI education that I created at MIT Media Lab. I will invite you to imagine how we can change the future of learning and creating with AI and democratize the access to machine learning and data science education.

Workshop description:

The best way to understand the algorithms that drive these AI is to make your own, to write and train them. The Creative AI workshop consists of a series of hands-on activities focused on using machine learning tools for new ways of creating games, stories and interactions. Both beginners and more advanced participants are welcome. In this workshop participants will practice building small AI projects using Cognimates. Together we will explore the social and ethical conditions of machine learning while learning how to train and use our own image and text classifiers from scratch. Example projects available here http://cognimates.me/projects/

Stefania Druga is the creator of Cognimates, platform for AI education for families and a Ph.D candidate at the University of Washington. Her research on AI education started during her master in Personal Robots Group at MIT Media Lab. Currently, she is also a Weizenbaum research fellow in the Critical AI Lab and an assistant professor at NYU ITP and RISD, teaching graduate students how to hack smart toys for AI education. She co-founded Hackidemia, a global community for maker education present in 40 countries, Afrimakers, initiative for learning by solving global challenges in 10 African countries and MakerCamp , global camps for learning how to build and run maker spaces. During her research in the past two years, she has observed in longitudinal studies how 450 children from 7 countries are growing up with AI and how they can acquire AI literacy concepts through creative learning activities with the open source AI coding platform she has created.

We would like to thank U.S. Embassy for supporting this visit.